Saltar al contenido

SALUT MENTAL PONENT

SALUT MENTAL PONENT

SERVEIS I PROGRAMES PER A PERSONES AMB TRASTORN MENTAL

CLUB SOCIAL LA BRÚIXOLA

Servei Social especialitzat adreçat a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental inclòs a la Cartera de Serveis Socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública de la Generalitat de Catalunya. Dins d’un marc de relacions socials, té com a finalitat augmentar la participació i les diferents maneres de vinculació amb la comunitat mitjançant l’ocupació significativa del temps lliure.

La missió del Club Social és ajudar a les persones amb trastorn mental a utilitzar les activitats de lleure per assolir quotes de salut, independència, participació, integració en la comunitat i qualitat de vida, promoure un estil de vida en el qual les activitats de lleure siguin importants per la persona tenint present que la identitat del club va més enllà del lleure, incidint i recolzant el projecte vital de la persona.

NECESSITES MÉS INFORMACIÓ?

Els aspectes que defineixen la intervenció del Club Social són:

 • Facilita un marc de suport social a les persones que hi participen.

 • Promou aspectes d’autonomia, generant oportunitats de canvi a nivell personal i social

 • Facilita oportunitats de participació comunitària

  Amb el desenvolupament de l'activitat en els contextos immediats de la persona, s'afavoreix la creació de vincles emocionalment significatius. El Club esdevé una entitat social més, que no només promou la participació activa dels usuaris en la comunitat, sinó que també genera vida comunitària en i amb la comunitat.

 • El temps d’estada al club i el grau de vinculació és flexible d’acord amb les necessitats i les característiques de cada persona.

  L’usuari, conjuntament amb els professionals, hauria de definir el tipus de vinculació, es a dir, quines activitats realitzaria, en quin horari, amb quina freqüència i duració temporal, tenint en compte que tots aquests ítems poden ser variables al llarg del temps. Això sempre estarà condicionat amb la pròpia evolució de l’usuari.

 • L’usuari pren un paper actiu en la planificació i l’organització de les activitats pròpies del Club

  Es configura com a protagonista en el procés d’elecció d’aquestes. Les activitats no tenen caràcter obligatori, però si que es demana a l’usuari compromís envers les seves eleccions.

GRUP DE JOVES

El Grup de Joves és un servei d’acompanyament integral per al jovent de 26 a 35 anys amb algun tipus de problemàtica de salut mental. Treballem per aconseguir una vida més autònoma i saludable mitjançant activitats grupals i comunitàries i acompanyaments individualitzats.

Busquem la vinculació del jove a l’àmbit de salut, social, formatiu i laboral a través de l’oci, per afavorir la construcció del seu projecte de vida. Contribuïm en el procés d’apoderament del jove, potenciem l’adquisició d’habilitats socials per assolir relacions significatives i saludables, fomentem la cohesió de grup afavorint la socialització i la participació comunitària.

NECESSITES MÉS INFORMACIÓ?

Com ho fem:

 • Realitzem i organitzem activitats grupals de lleure

 • Acompanyem individualment i oferim suport en els diferents aspectes personals.

 • Assessorem i oferim suport a les famílies a través del nostre Servei d’Atenció Familiar (SAF).

 • Col·laborem amb les entitats juvenils del territori.

 • Potenciem l'ús de recursos comunitaris de forma autònoma.

SERVEI D'INSERCIÓ LABORAL

CAPACITACIÓ LABORAL

Programa que pretén atorgar eines, estratègies i habilitats laborals per tal d’establir un itinerari laboral amb persones amb problemàtica de salut mental que estan en la recerca de feina. Es fa a través de formacions i entrevistes individualitzades establertes en un pla de treball.

PROGRAMA INCORPORA

Programa de l’Obra Social “la Caixa” que té com a objectiu afavorir la inserció sociolaboral de persones que tenen dificultats per accedir al mercat laboral ordinari. A Lleida, som una xarxa de nou entitats socials adherides al programa, que vetllem per prestar serveis, tant a persones en recerca de feina, com a empreses fent intermediació laboral. El perfil dels usuaris que atenem des de la nostra entitat dins del Pr. Incorpora són persones diagnosticades amb algun tipus de trastorn mental sever(TMS), que cerquen un lloc de treball.

Que oferim a través el programa?

 • Borsa de treballadors/es capacitats per a desenvolupar diverses tasques.

 • Atenció especialitzada a l’empresari, treballadors i/o beneficiaris del programa.

 • Seguiment continu de les insercions per tal de solucionar possibles incidències.

 • Rapidesa en la gestió d’ofertes.

 • Preselecció de candidats tenint en compte les característiques de les ofertes.

SAVI - SERVEI D'ACOMPANYAMENT A LA VIDA INDEPENDENT

El servei està adreçat a persones amb discapacitat derivada de malaltia mental que vulguin viure soles o amb altres persones beneficiàries del programa de suport o que tinguin reconegut un grau de dependència i o amb una discapacitat del 65%, que necessitin suport personal per al desenvolupament d’una vida autònoma. L’ajut es concedeix perquè el beneficiari rebi el servei de l’entitat col·laboradora, en aquest cas, de l’Associació Salut Mental Ponent.

L’objectiu és contribuir al desenvolupament de les persones amb discapacitat en les activitats de la vida quotidiana i diària, tant a la llar com a comunitat, fent possible la seva autonomia mitjançant un ajut complementari que els doni el suport personal necessari i promogui la seva integració social (alimentació, cura de la salut i utilització dels sistemes de protecció, aspectes relacionats amb la capacitació, competències i habilitats socials per millorar la convivència, les relacions socials, la participació, etc).

La nostra entitat es col·laboradora del servei des del 2010, anterioriment anomenat Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar (PSALL). Dins del SAVI, es compta amb un equip professional, coordinat amb la xarxa de salut mental. El personal d’atenció directa és el que es desplaça als domicilis particulars de les persones beneficiàries per tal de treballar el seu pla d’atenció personalitzat.

És dóna suport a la persona en les activitats d’autocura, domèstiques, comunitàries, financeres i de la cura de la salut. La prestació consisteix en una dedicació total de 10 hores setmanals per usuari, incloent tant la intervenció per part del professional, com la gestió i la coordinació del programa.

PROGRAMA D'ACOMPANYAMENT INTEGRAL DE LA PERSONA

La finalitat és prestar atenció a les persones amb malaltia mental i les seves famílies davant la falta de dispositius alternatius i que puguin quedar exclosos d’altres programes d’atenció personalitzada . Es pretén donar suport a la persona en tot el procés de recuperació, interactuant i incidint en el seu entorn i implicant a la família com a eix i membre actiu de l’evolució de la persona amb malaltia mental. El rol que aquesta desenvolupa es focalitza tant, en conèixer la malaltia, com en acompanyament, per tal que els objectius plantejats en el pla de treball es puguin aconseguir.

Les intervencions constaran en oferir informació i orientació de caràcter psicosocial especialitzat destinat a millorar aspectes psicològics tals com habilitats, aptituds i conductes i també millorar aspectes socials com ara la utilització i la gestió de recursos propis i comunitaris.

Per una altra banda, es facilitarà orientació, acompanyament i el suport necessari pel desenvolupament de les activitats de la vida diària.

Aquest programa s’engega a la nostra entitat l’any 2011 per pal·liar la manca d’atenció que pateixen les persones amb malaltia mental i les seves famílies davant la falta de dispositius alternatius a les localitats, i que a més, habitualment queden exclosos d’altres programes d’atenció personalitzada degut a la alta restricció dels requisits.

PISOS AMB SUPORT

Aquest servei és un recurs d’habitatge comunitari consistent en pisos ubicats en edificis integrats en l’entorn social amb l’objectiu d’oferir allotjament a persones diagnosticades amb un trastorn mentalsever de llarga evolució i amb certa autonomia per tal de desenvolupar les tasques de la vida diària dins el seu entorn més proper.

El procés d’atenció compta amb una metodologia centrada en el pla d’atenció individualitzat. Aquesta ens permet establir uns objectius ajustats a cada usuari, alhora que quantificables per tal d’avaluar-ne el procés. Les àrees d’actuació en que es basarà el pla de treball contemplem l’autonomia i la cura personal, les xarxes relacionals i la integració comunitària. Periòdicament, s’estipularà la intensitat del suport per a cada cas, així com la estructura i temporalització del mateix.