Saltar al contenido

SALUT MENTAL PONENT

SALUT MENTAL PONENT

SERVEIS I PROGRAMES PER A FAMÍLIES

ATENCIÓ SOCIAL

Es tracta d’un servei social continuat, d’orientació i assessorament en temes socials o legals quan la família així ho requereixi. També s’informa sobre recursos i ajudes existents. Dins d’aquest servei, es presta suport continuat de la treballadora social que realitzarà seguiments familiars i coordinacions amb els altres professionals de l’equip interdisciplinari.

Aquest servei el realitza la treballadora social de l’entitat i fa el filtratge de totes les persones que arriben a la nostra entitat, ja sigui derivats d’algun servei, derivat també per un dels nostres programes o pel seu propi peu, demandant informació referent a algun familiar o conegut afectat per un trastorn mental sever.

NECESSITES MÉS INFORMACIÓ?

Contacta a través del 973 22 10 10

És un servei d’informació i assessorament en tema de salut mental a la població en general, famílies desorientades, persones amb diagnòstic de salut mental, estudiants de grau amb assignatures de salut mental i població en general que tingui interès en aquest àmbit. En aquest servei, se’ls dona informació sobre recursos, suport en la tramitació i seguiment, segons la normativa vigent, de les prestacions individuals i/o familiars a què té dret la persona que atenem. Aquesta funció implica una coordinació entre els serveis socials del primer nivell (serveis públics i privats), així com amb la resta de serveis existents en el territori per tal de millorar l’atenció a la demanda, serveis de que disposa l’entitat, suport en les gestions i estudi del cas presentat.

ATENCIÓ PSICOLÒGICA

ATENCIÓ PSICOLÒGICA INDIVIDUAL

Servei d’atenció psicològica que pretén donar resposta als familiars de persones afectades de malaltia mental, informació sobre els trastorns mentals, recursos psicològics i d’actuació per tal de fomentar la seva integració familiar i social. S’intenta prevenir sobre estats emocionals negatius i trastorns derivats de la problemàtica especifica que suposa tenir un familiar amb una malaltia mental.

ATENCIÓ PSICOLÒGICA GRUPAL

Mitjançant grups psicoeducatius, es forma a les famílies sobre els trastorns mentals severs, les seves tipologies, característiques, simptomatologia, pautes sobre com afrontar-ho de forma eficient, eines per a la millora de la convivència… es programen grups amb un mínim de 8 participants, on es reuneixen amb una periodicitat mensual i compten amb el suport de la treballadora social i la psicòloga.

GAM | GRUPS D'AJUDA MÚTUA

Prèvia formació dins dels Grups Psicoeducatius, es programen reunions periòdiques entre les famílies de persones amb un trastorn mental que es troben mensualment per tal d’expressar i compartir l’experiència entre persones amb una problemàtica comú. 

L’objectiu general és donar suport psicològic a les persones que conviuen amb una persona que té diagnosticat un trastorn mental i que ja han passat per tot el procés d’atenció individual, grupal.

El grup d’ajuda mútua pretén estar actiu durant tot l’any. Les reunions es realitzaran segons el calendari acordat prèviament. El grup es troba dirigit per un familiar format i té el suport extern d’una psicòloga.

LLEURE FAMILIAR

Programa d’oci dirigit a famílies de persones amb problemàtica de salut mental vinculades a l’entitat i que té com a finalitat oferir espais on les famílies puguin disposar de temps de lleure que els hi permeti compartir experiències, participar en un context de gaudi i, en definitiva, crear espais de desconnexió i d’esbarjo. Es fa mitjançant sortides lúdiques i culturals programades anualment i mitjançant tallers puntuals i/o impartició de monogràfics d’interès general.