Saltar al contenido

SALUT MENTAL PONENT

SALUT MENTAL PONENT

Creixem amb Garantia Juvenil

A l’Associació Salut Mental Ponent continuem creixent, i aquesta tardor hem donat la benvinguda a dos noves incorporacions, la Cristina i l’Anna del Programa Joves en Pràctiques JENP’21 de Garantia Juvenil del Servei d’Ocupació de Catalunya i amb cofinançament del Fons Social Europeu.

Es tracta d’un programa de finançament públic que ofereix a joves titulats una feina temporal per a guanyar experiència en el camp laboral treballant de forma remunerada per a una empresa, o en el nostre cas, en una entitat sense ànim de lucre.

Aquesta iniciativa europea d’ocupació -Garantia Juvenil- vol reduir l’atur juvenil oferint el que en moltes vegades manca: una oportunitat per trobar una primera feina o experiència laboral suficient pel jovent, de manera que ofereix una simbiosi entre empreses i treballadors.

Més informació:
Unió Europea
Fons Social Europeu
Iniciativa d’Ocupació Juvenil
“El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur”
ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38014-2007 18/21 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7665 – 17.7.2018 CVE-DOGC-A-18194042-2018 reglaments europeus que regulen el POCAT i el POEJ http://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/servei-public-docupacio-de-catalunya-soc/imatgecorporativa/02_IMATGE_CORP_Indicacions_FSE.pdf

%d